07.03.2021

Съобщение

ОИК- Венец обявява приключване на изборния ден в 20:00 часа.

07.03.2021

Съобщение

      Приложение № 1
                                                     Частичен избор за кмет на кметство с.Боян                                                                                                                07.03.2021 г. (II тур)
ОИК - Венец Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 466 60  120  270
% гласували   12,88% 25,75% 57,94%
05.03.2021

ДЕЖУРНИ ПРОКУРОРИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ШУМЕН

На 06.03.2021 г. - прокурор Жулиета Стоянова - сл. тел. 054/ 874 670 и съдебните служители: съдебен администратор Татяна Карова-Гинева- сл.тел. 054/ 874 620 и главен специалист „Човешки ресурси" Виолета Христова - сл.тел. 054/ 874 625.

На 07.03.2021 г. - прокурор Владимир Колев - сл. тел. 054/ 874 672 и съдебните служители: съдебен деловодител Дарина Илиева - сл.тел. 054/ 874 645 и завеждащ служба „ Регистратура, деловодство и архив" Десислава Маринова - сл.тел. 054/ 874 648.

04.03.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва онлайн заседание на 04.03.2021 г. от 19:00 ч. чрез приложението Viber

04.03.2021

Образец на бюлетина за втори тур

На основание т. 7 от Решение №1823-МИ от 09.06.2020 г. и писмо с изх. № ЧМИ-15-35/02.03.2021 г. ОИК - Венец публикува предпечатен образец на бюлетината за втори тур за частичният избор за кмет на кметство с.Боян, община Венец, област Шумен на 07.03.2021 

28.02.2021

Съобщение

ОИК - Венец обявява: 

Ще се проведе ВТОРИ ТУР ЗА ИЗБОР НА КМЕТ ЗА КМЕТСТВО с.Боян на 07.03.2021г.

28.02.2021

Съобщение

      Приложение № 1

                                                     Частичен избор за кмет на кметство с.Боян 28.02.2021 г. (I тур)

ОИК - Венец Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 466 40  130  263
% гласували   8,58% 27,90% 56,44%
27.02.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 27.02.2021 г. от 17:00 ч.

26.02.2021

ДЕЖУРНИ ПРОКУРОРИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ШУМЕН

На 27.02.2021г. – зам.районен прокурор Емилия Янчева – сл.тел. 054/874 627 и съдебните служители: съдебен деловодител Цветанка Димитрова – сл. тел. 054/ 874 647 и съдебен деловодител Гинка Златева – сл. тел. 054/ 874 642.

На 28.02.2021г. – и.ф.районен прокурор Соня Александрова – сл. тел. 054/ 874 626 и съдебните служители: съдебен деловодител Галя Стефанова – сл. тел. 054/874 647 и съдебен секретар Галя Мичева – сл. тел. 054/ 874 644.

26.02.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 26.02.2021 г. от 17:00 ч.

25.02.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 25.02.2021 г. от 18:00 ч.

19.02.2021

Образец на бюлетина

На основание т. 7 от Решение №1823-МИ от 09.06.2020 г. и писмо с изх. № ЧМИ-15-18/18.02.2021 г. ОИК - Венец публикува предпечатен образец на бюлетината за частичният избор за кмет на кметство с.Боян, община Венец, област Шумен на 28.02.2021 г.

 

 

19.02.2021

Oрганизация за придвижване и гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Във връзка с произвеждане на Частичен избор за Кмет на кметство с.Боян, Община Венец на 28.02.2021г., Ви уведомяваме, че е създадена организация за придвижване и гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. На разположение на гласоподавателите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07,00 до 19,00 ч. в деня на произвеждане на изборите.

Заявки ще се приемат от 07:00ч. до 19:00ч. на телефони: 05343/21-90 и 0887557960, както и на имейл адрес: [email protected], всеки работен ден и в деня на изборите.

18.02.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 19.02.2021 г. от 17:30 ч.

18.02.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Венец  напомня, че крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници на кандидатски листи и за подаване на списък с упълномощени представители на партиите или коалициите при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Боян, община Венец, изтича в 17,00ч. на 27 февруари 2021г.

 

 1. Заявление за регистрация на застъпници се подава по образец - Приложение № 72-МИ-НЧ  от изборните книжа и се подписва от представляващите партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници - Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.  Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия/коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. Всяка партия или коалиция, регистрирана за участие в частичните местни избори за кмет на кметство Боян, община Венец, може да изготви и представи в ОИК - Венец „Списък на упълномощените представители на партиите и коалициите“. Списъкът задължително съдържа данни за наименованието на партията/коалицията, собствено, бащино и фамилно име на упълномощените лица, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното за упълномощаване на лицата, да представляват партията/коалицията в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът с упълномощените представители се предава на ОИК – Венец от представляващия партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Общият брой на упълномощените представители на партия/коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 

Подробности, относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и упълномощени представители на партии/коалиции при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Боян на 28 февруари 2021г. можете да намерите в Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

12.02.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 14.02.2021 г. от 15:00 ч.

10.02.2021

Съобщение

ОИК Венец уведомява, във връзка с частичните местни изборите в Кметство Боян, Община Венец (които ще се проведат на 28.02.2021 г.) че срока за подаване на заявление и вписване на избирател в списъка по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места е 13.02.2021г. (включително).

10.02.2021

Съобщение

За предстоящите частични  избори на 28 февруари 2021 г. Общинска избирателна комисия – Венец  уведомява  избирателите, които имат трайни увреждания и не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното:

В срок до 13 февруари 2021 г. могат да подадат заявление по образец Приложение № 17 МИ-НЧ-Заявление за гласуване с подвижна изб.кутия, придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до кмета на общината или кмета на кметството лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия.

След тази дата могат да подадат заявлението и до 22  февруари  2021 г., но ако вече има назначена подвижна избирателна комисия в населеното място.

Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.

В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

07.02.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 07.02.2021 г. от 17:00 ч.

03.02.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 03.02.2021 г. от 17:00 ч.

01.02.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва онлайн заседание на 01.02.2021 г. от 19:00 ч. Линк за достъп до заседанието ще бъде публикуван на сайта на ОИК - Венец.

линк събрание https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZkOWMxNWUtNzc5Yy00MTkzLTlkM2MtYWFlYWNlN2VmNGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b43c144-f496-480d-8567-d7d658944863%22%2c%22Oid%22%3a%227e23ef58-ed94-422d-8f60-7a1e6da01ef9%22%7d Докоснете връзката или я поставете в браузър, за да се присъедините.

 

31.01.2021

Срок за подаване на документи за регистрация на кандидати

Срок за подаване на документи за регистрация на кандидати при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Боян, общ. Венец е до 17:00 ч. на 02 февруари 2021 г.

28.01.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва онлайн заседание на 28.01.2021 г. от 19:00 ч. Линк за достъп до заседанието ще бъде публикуван на сайта на ОИК - Венец.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY2NzYzYmEtY2M0MC00MzJiLTlmY2YtYjkwNTM5Yjk3ZmRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b43c144-f496-480d-8567-d7d658944863%22%2c%22Oid%22%3a%227e23ef58-ed94-422d-8f60-7a1e6da01ef9%22%7d

26.01.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 26.01.2021 г. от 18:30 ч.

22.01.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва онлайн заседание на 22.01.2021 г. от 19:00 ч. Линк за достъп до заседанието ще бъде публикуван на сайта на ОИК - Венец.

Линк за дотъп до заседанието: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NDMwY2Y4OGMtMGFhNy00MjAxLTgwZWItNTU4Mzg3YmYwYzM1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%224b43c144-f496-480d-8567-d7d658944863%22%2C%22Oid%22%3A%227e23ef58-ed94-422d-8f60-7a1e6da01ef9%22%7D 

Онлайн заседанията са с цел опазване на здравето на членовете на ОИК и ограничаване разпространението на Ковид-19.

20.01.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва онлайн заседание на 20.01.2021 г. от 19:00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 122-ЧМИ / 07.03.2021

  относно: Избиране на кмет на кметство с. Боян

 • № 121-ЧМИ / 04.03.2021

  относно: Упълномощаване на членове от ОИК Венец, които да предадат на ЦИК екземплярите от протоколите и решенията на ОИК и на СИК, предназначени за ЦИК, след проведен втори тур на 07.03.2021г.

 • № 120-ЧМИ / 04.03.2021

  относно: Определяне на член на ОИК, който съвместно с представител на Общинска администрация Венец да предадат отпечатаните хартиени бюлетини, изборните книжа и техническите пособия за втори тур на СИК с. Боян

всички решения