10.09.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 10.09.2020 г. от 18:30 ч.

28.10.2019

ВТОРИ ТУР

ОИК - Венец обявява: 

в кметство Буйновица - с. Буйновица ще се проведе ВТОРИ ТУР ЗА ИЗБОР НА КМЕТ ЗА КМЕТСТВО

27.10.2019

Съобщение

НАСЕЛЕНО МЯСТО Брой гласопода- ватели 9:30 ЧАСА 12:00 ЧАСА 17:30 ЧАСА
брой % брой % брой %
1 БОРЦИ 578 73 12,63 192 33,22 360 62,28
2 БОЯН 436 57 13,07 100 22,94 224 51,38
3 БУЙНОВИЦА 270 43 15,93 95 35,19 140 51,85
4 ВЕНЕЦ 794 100 12,59 260 32,75 415 52,27
5 ГАБРИЦА 420 20 4,76 80 19,05 210 50,00
6 ДЕННИЦА 134 30 22,39 78 58,21 90 67,16
7 ДРЕНЦИ 299 44 14,72 108 36,12 170 56,86
8 ИЗГРЕВ 801 100 12,48 223 27,84 420 52,43
9 КАПИТАН ПЕТКО 542 60 11,07 150 27,68 286 52,77
10 ОСЕНОВЕЦ 436 80 18,35 185 42,43 286 65,60
11 СТРАХИЛИЦА 82 20 24,39 42 51,22 50 60,98
12 ЧЕРНОГЛАВЦИ 566 58 10,25 131 23,14 290 51,24
13 ЯСЕНКОВО 1883 228 12,11 526 27,93 900 47,80
14 ПСИК 69 10 14,49 31 44,93 60 86,96
  ОБЩО: 7310 923 12,63 2201 30,11 3901 53,37
26.10.2019

Дежурни прокурори и съдебни служители в Районна прокуратура - Шумен

26.10.2019 г. 

Владмир Колер - прокурор при РП - Шумен 054/874 672

Виолета Пенева - гл. спец. "Административна дейност" при РП - Шумен 054/874 625

27.10.2019 г.

Емилия Янчева - зам. районен прокурор при РП - Шумен 054/874 627

Дарина Илиева - съдебен ръководител при РП - Шумен 054/874 645

 

 

25.10.2019

Съобщение

ОИК - ВЕНЕЦ насрочва заседание на 25.10.2019 г. от 17:30 ч.

22.10.2019

Телефони за връзка с членове на ОИК - Венец в предизборния и изборния ден.

1. 087 742 6841 – Невим Ридванова /председател/

2. 089 933 5358 – Илмия Апазова /зам.-председател/

3. 088 738 2249 – Левент Ахмедов /секретар/

4. 088 320 2143 – Инджихан Хюсеин /член/

 

18.10.2019

Съобщение

ОИК Венец насрочва заседание на 21.10.2019 г. от 17:30 ч.

18.10.2019

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

17.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА СИК И ПСИК

На 21.10.2019 г. от 18:00 ч. в Младежки дом с. Венец (сградата, където ОИК заседава) ОИК - Венец ще проведе обучение за СИК и ПСИК в територията на община Венец.

Тел. за връзка при евентуални въпроси: 087 742 6841.

10.10.2019

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ

I. Застъпници.

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Венец чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец Приложение №73-МИ от изборните книжа, публикувани в сайта на ЦИК. Заявлението се подава до 17:00 ч. на 26.10.2019 г. в ОИК -Венец. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител Excel формат,подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници Приложение №75-МИ от изборните книжа, публикувани в сайта на ЦИК.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 от Решение 1080-МИ от 12.09.2019 г. чрез предложение по образец Приложение №74-МИ от изборните книжа, пбликувани в сайта на ЦИК.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в територията на Община Венец.

 

II. Упълномощени представители

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Венец от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител по образец като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Венец.

До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

30.09.2019

Съобщение

ОИК - Венец насрочва заседание на 30.09.2019 г. от 17:00 ч.

27.09.2019

Съобщение

ОИК - Венец насрочва заседание на 27.09.2019 г. от 17:00 ч.

27.09.2019

Съобщение

Уведомяваме Ви, че на 27.09.2019 г. до 17:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни работи на съоръженията за доставка на ел. енергия, временно ще бъде прекъснато електрозахранването в с. Венец.

Информацията е получена от Енерго-Про Мрежи АД, център Шумен.

25.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 25.09.2019 г. от 17:30 ч.

24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 24.09.2019 г. от 16:30 ч.

20.09.2019

Съобщение

Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

БОРЦИ

БОЯН

БУЙНОВИЦА

ГАБРИЦА

ДРЕНЦИ

ИЗГРЕВ 

КАПИТАН ПЕТКО 

ОСЕНОВЕЦ 

ЧЕРНОГЛАВЦИ 

ЯСЕНКОВО

Списък

20.09.2019

Важно съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 1099-МИ/13.09.2019 на ЦИК относно изменение на Решение 966-МИ/05.09.2019 на ЦИК, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от тук:

Кмет на Община в Община Венец

Общински съветници

Кмет на кметства

20.09.2019

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО ОТ ОИК НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ

ОИК № 2707, с адрес Община Венец, Област Шумен, с. Венец, п.к. 9751, ул. "Кирил и Методий" 13А е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (З3ЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на EC се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
19.09.2019

Съобщение

Краен срок за подаване на документи в ОИК Венец за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е до:

16:30 ч. на 24 септември 2019 г.

16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 16.09.2019 от 16:30 часа

14.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 15.09.2019 г. от 17:00 ч.

11.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 12.09.2019 г. от 17:30 ч.

11.09.2019

Съобщение

Краен срок за подаване на документи в ОИК-Венец за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. е до 16:30 часа на 16.09.2019 г.

09.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 10.09.2019 г. от 17:30 ч.

05.09.2019

Заседание

Общинска избирателна комисия - Венец насрочва заседание на 05.09.2019 г. от 18:00 ч.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 85-МИ / 10.09.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Боян, община Венец.

 • № 84-МИ / 03.11.2019

  относно: Избор на кмет на кметство с. Буйновица

 • № 83-МИ / 31.10.2019

  относно: Регистриране на застъпници в изборите на втори тур за кмет на кметство с. Буйновица насрочени за 03.11.2019 г. регистрирани от ПП „Движение за права и свободи – ДПС”;

всички решения